علم زیبایی عقل است وایمان زیبایی روح .

علم طبیعت سازاست وایمان انسان ساز .

علم ابزارمی سازد و ایمان مقصد .

علم سرعت می دهد و ایمان جهت .

علم به ماروشنایی وتوانایی می بخشد وایمان عشق وامید .

علم نشا ن می دهد که چه هست وایمان نشان می دهدکه چه باید کرد .

(شما بفرمایید آیا بدون داشتن دو بال علم وایمان پروازبه آسمان حقیقت ممکن است؟)