ازشیطان پرسیدند که:ازکدام طایفه بیشترخرسند وراضی هستی ؟گفت :ازدلالان ،چون ازدروغ گفتن آنان راضی بودم،آنان سوگندرانیز به آن اضافه کردند . چقدرزیباست که ماعادت کنیم حتی برای درست گفتن هم سوگند نخوریم .  آیا شنیده اید یکی ازنشانه های دروغگو سوگند خوردن است ؟