سلام بینندگان گرامی ،این چهار مطلب رادریابید :

پیامبراکرم(ص):   بهترین زنان دنیاچهارنفرهستند: خدیجه ، فاطمه ، آسیه ، مریم .

حضرت علی(ع):   درقیامت ازچهارچیزسؤال شود: عمر،جوانی ،ثروت ،دوستی اهل بیت .

امام باقر(ع) :   دوستی باچهارکس صحیح نیست: احمق ،بخیل ،ترسو ، دروغگو .

امام صادق(ع) :   چهارتوفیق بزرگ داریم: توفیق دعا ،توفیق صبر ،توفیق شکرونعمت ،توفیق توبه .

  ( شماهم می توانید ازاین نوع روایات برای درج دروبلاگ ارسال کنید.)