شیخ ماراگفتند:که فلان کس برروی آب می رود .

گفت:سهل است قورباغه هم می رود .گفتند:فلان کس در هوا می رود.گفت:سهل است مگس هم می پرد. گفتند:فلان کس دریک آن ازشرق به غرب می رود.گفت:سهل است شیطان هم چنین کند.آنگاه شیخ فرمود:مردآن است که برخودپیروزشود،به قول پوریای ولی:

مرد آن نیست که صفها بشکند     مرد آن است که خودرابشکند

 (  قضاوت با شماست ،بگویید شما چه نظردارید.)