خداوندا !

   این دل شکسته راجزدست های مهربان تودرمانی نیست

 

    و این دست بسته را جز از ابر احسان تو بارانی نیست

 

                         خداوندا !

          مااگربدیم،تو رابنده های خوب بسیار است

 

         تواگرمدارانکنی مارا،خدای دیگر،کجاست؟؟؟

 

                           یارب !

     این شام ما،سحر گردان،آن سفر کرده را،تو برگردان

 

بایدوسط هفته بیایی آقا!دیریست که جمعه های ماتعطیل است

 

         جهت تعجیل در فرجش  صلوات .