سلام بینندگان عزیز اگردنبال آرامش واقعی هستیداین مطلب رابخوانید :

مردم دراین جهان چیزی می خواهند که وجودندارد وآن راحتی وآرامش است ،راحتی وآرامش در سکون است وجهان درحال حرکت است.پس چگونه ممکن است درجایی که محل حرکت است دنبال آرامش بود .

امید است آرامش ابدی داشته باشید .