سلام ،بخوانیدونظر دهید که:

عاشقان مستندومادیوانه ایم     عارفان شمع اندوماپروانه ایم

عزیزانم چه درشادی چه درغم      همیشه مهربان باشیدو باهم

گرصدسال در دنیا بمانی               نیابی لذتی چون مهربانی

جاهلان دوست دارند مجادله کنندولی عاقلان می کوشند،بفهمند . زیباترین لبخندها،لبخندی است که به دنبال قطره های اشک پیدا می شودودرسپهر چهره ها رنگین کمان می سازد .یا سخن داشته باش دلپذیر یادلی داشته باش سخن پذیر .  برای همه شما لحظات وزندگی سبزی راآرزومی کنم .