سلام گفته اند :هرکه رااین 10 خصلت نیست مرگش بهتر از زندگیست.

باحق به صدق ، با خلق به انصاف ، با نفس به قهر ،با بازرگان به حرمت ، با کودکان به شفقت ، بادشمنان به حلم ، با دوستان به نصیحت ، با درویشان به بذل ، با جاهلان به سکوت ، با عاقلان به تواضع .

شما نظردهید کدام مورد را بیشتر درخود پرورش می دهید ؟