حتما این مطلب را بخوانید :

خداوندمتعال روزی دهنده تمام موجودات است وهرموجودی راوسیله ای برای رفع مشکل دیگری قرار داده است.

روزی حضرت سلیمان(ع)کنار دریا نشسته

بود،دیدمورچه ای دانه به دهان گرفته وکنار آب

منتظر ایستاده،ناگهان قورباغه ای آمدودهان

خودراباز کردومورچه بادانه اش وارددهان قورباغه

شد.سپس قورباغه در آب فرورفت وپس

ازساعتی بیرون آمدودهان خودراباز کردومورچه

سالم ازدهانش خارج شد.حضرت سلیمان

مورچه را احضار کردودرمورد این جریان از

اوسؤال کرد.مورچه جواب داد:زیر این دریا

سنگی است که داخل آن سنگ،کرم نابینایی

وجود داردونمی تواند غذای خودراتهیه

کند.خداوندمن(مورچه)رامامورکرده است که به

وسیله این قورباغه غذای این کرم را تامین

کنم.سپس حضرت سؤال کرد:آیامطلب یاسخنی

ازآن کرم شنیده ای؟مورچه جواب داد:بلی،می

گوید:ای خدایی که مرا درقعر دریاودرمیان این

سنگ فراموش نمی کنی،بندگان مؤمنت رااز

رحمت خود مایوس وناامید نگردان!