سلام ،امروزتصمیم گرفتم چندضرب المثل عامیانه انتخاب وبرایتان بنویسم ،حال کدام را می پسندید باشماست .

گردن ما ازمو باریک تر است!     آب ما با او از یک جونمی رود !  آمدم ثواب کنم،کباب شد !      آب درهاون کوبیدن !  هنوزدهانش بوی شیر می دهد !   فلانی نانش تو روغن است ! فلانی هم خدارا می خواهد وهم خرمارا !   فلانی دستش به دهانش می رسد !  فلانی یک سروگردن ازدیگران بالاتر است !  این رشته سردراز دارد !   آن دو سرشان در یک آخور است !  دست رد به سینه کسی زدن !  دست به دلم نذار که خونه !   شنیدن کی بود مانند دیدن !  فلانی از کیسه خلیفه می بخشد !  بالای چشمت ابروست !فلانی عقلش به چشمش است !  کف دستم را بو نکرده بودم !  فلانی دماغش به خاک مالیده شد ! نان ما را آجر کردند ! فلانی سرش به سنگ خورد !  کاسه ای زیر نیم کاسه است !  جای سوزن انداختن نیست !  سنگ بزرگ علامت نزدن است !  چاقو دسته خودش رانمی برد !  هندوانه زیر بغل کسی گذاشتن !  فلانی سفره دلش راباز کرد !  کسی که خربزه می خوره باید پای لرزش هم بنشیند !  برگ سبزی تحفه درویش ! بایک تیر دو نشان زدند !  فلانی از چاله درآمدبه چاه افتاد !  چوب خدا صدا ندارد،هرکس بخورد دواندارد !