خدایادرود فرست برمحمدوآل محمد،درخت نبوت وجایگاه رسالت ومحل رفت وآمدفرشتگان ومعدن دانش وخاندان وحی...خدایادرودفرست برمحمدوآل محمد،کشتی جاری دراقیانوس های بی کران ...ایمن شودهرکه سوارآن کشتی شودوغرق گرددکسی که آن را واگذارد،هرکس بر ایشان تقدم جویدازدین بیرون رفته وکسی که از ایشان عقب ماند به نابودی گراید،ولی ملازم ایشان حق خواهد بود...خدایا درود فرست برمحمدوآل محمد،آن پناه گاه محکم وفریادرس بیچاره درمانده،وپناه گریختگان ودستاویزمحکم برای وسیله جویان...خدایا درودفرست برمحمدوآل محمد،درودبسیاری که موجب خوشنودی ایشان گردد،حق محمدوآل محمد اداء گشته وانجام وظیفه ماشده وباشدبه جنبش ونیروی تو ای پروردگارعالمیان ...