چاپلوسی هم حد واندازه ای دارد !

درسالهای گذشته در یک روز برای انجام کاری به یک اداره شهرخود رفتم،ازهمان ابتدای ورودی معلوم بود که اداره شلوغ است وارباب رجوع زیادی درسالن درحال رفت وآمد هستندوچندنفرهم درصندلی های سالن باظاهری خسته نشسته بودند.ازنمازخانه اداره اذان ظهرپخش می شد.چندنفر آشناباناراحتی می گفتند:مدت های زیادی است دراداره دنبال کارشان هستند ومتاسفانه امروز وفردا می کنندوناراحت بودندازاینکه کارمندان اداره مربوطه کارنمی کنند.با پایان اذان دیدم رئیس اداره روی پله های اداره باصدای بلندوخشن به کارمندانش می گفت :آقایان بیاییدبرای نماز،آقایان بیایید برای نماز،دراین هنگام،نام یکی ازکارمندان رابرد واو نیزگفت:آقامن اصلا نمازنمی خوانم ویادرخانه نماز می خوانم.آقای رئیس هم باصدای بلندگفت:تواین اداره خراب مانده فقط من حزب الله هستم وباید نمازبخوانم؟!!!دراین هنگام همه افرادی که درسالن اداره بودند باحالت تمسخرخندیدند.درنهایت مشاهده کردم که غیراز رئیس اداره فقط دونفردرنماز خانه حاضرشدند.هرچند آن آقای رئیس ،اکنون دوران بازنشستگی خودراطی می فرمایند ولی تنها چیزی که شایدبرایش اهمیت نداردنماز باشد.سؤال این است:که چرادرانتخاب رؤسای ادارات باید این همه به ظاهرسازی وچاپلوسی افراد توجه می شود؟براساس آیات وروایات معصومین (ع)،هرمسؤلی به انتصاب افرادبی تعهدوبی کفایت وناکار آمداقدام کند ،هرجرمی که اومرتکب شود،به پای آن مسؤل نوشته می شود...  .       مسؤلان پاسخ دهند.

لطفانظر خودرا ارسال فرمایید .