صداقت همیشه رنگ خودراحفظ می کند :

مدیرهر اداره علاوه برتخصص لازم درکارش باید ازتعهد عملی به شعائر دینی نیزبرخوردار باشد.این یک اصل مدیریتی درجوامع اسلامی است.                                                          به طوراتفاقی دریک روز،برای دیدن یکی ازدوستانم به یک اداره رفته بودم .شایدفراموش کرده بودم که وقت نمازاست.گرچه اداره بزرگی بود،ولی آن لحظه زیاد شلوغ نبود،ازسالن واتاقهای تقریبا خلوت گذشتم وبه اتاق دوستم رسیدم ،یک کارمند خانم نشسته بودند،ازایشان دوستم راپرسیدم،بااحترام گفتند:درنمازخانه هستند،به طرف نمازخانه رفتم،وقتی درابتدای نمازخانه انبوهی ازکفش های نمازگزاران رادیدم بسیارلذت بردم،آری نمازجماعت اداره بود،بامعنویت خاصی برگزارمی شد،نمازجماعت زودتمام شدوکارمندان به طرف اتاق هایشان رفتندومن هم دوست خودرادیدم وازایشان سراغ رئیس اداره راگرفتم ،نتوانستم احساسات درونی خودم راازاین عمل خوب آنها کتمان کنم،به رئیس اداره به خاطر این نماز جماعت باشکوه دراداره اش تبریک گفتم واوراتحسین کردم،پرسیدم شما چه کارمی کنیدکه دراداره تان این همه ،درنمازجماعت شرکت می کنند؟ایشان ضمن ابراز تواضع وشکسته نفسی فرمودند:ازحسن توجه شما به نماز جماعت اداره تشکر می کنم،این کار هر روزه ماست وما هرروزدر بیست دقیقه نماز ظهر وعصرخودمان را به جماعت برگزار می کنیم وتقریبا همه کارکنان،خودشان به اقامه نماز جماعت اقدام می کنند،من هم برای موفقیت همه آنها دعا کردم وباخوشحالی خداحافظی کردم.بعد ازسال هاهمواره شنیده ام درآن اداره نماز جماعت باشکوهی برگزارمی گردد.

یکی ازراه های تبلیغ دین،عمل کردن مبلغ به احکام دینی است نه تظاهر به آن،آسان ترین چیزها نصیحت دیگران است وسخت ترین آن،عمل کردن خودبه آن نصیحت هاست.این مدیرمتدین حتما باعمل خوب خود کارمندان شان راتشویق به این عمل نیک کرده اند.

خدایا کمک کن تا ما پیش ازاینکه دیگران را نصیحت کنیم ،خودمان به آن گفته ها عمل کنیم  (آمین).