بهترین آرایش ها در زندگی :

حقیقت برای ،لب ها _بخشش برای ،چشم ها _ نیکو کاری برای ،دست ها _ لبخند برای ،صورت _ عشق حقیقی برای ،قلب .

پس، از آنها خوب استفاده کنیدتا هم خودزیبا دیده شوید و هم  به زندگی زیبایی ببخشید .