خدایا!می دانم که بی عیب

نیستم،می دانم که گاهی تورا

فراموش می کنم،می دانم که

گاهی ایمانم دچار لغزش شده،می

دانم که گاهی خونسردی ام را

ازدست داده ام، اما ،اما از اینکه

فرصت دیگری به من می

بخشی،ازاینکه مرا دوست داری و

در رحمتت رابه روی من باز می کنی

وبا وجود گناهم مراموردلطف قرار

داده وپنجره مغفرتت رابه روی من

می گشایی ،سپاسگزارم .

             «شما هم چند فرازی با خداوند رازو نیازکنید وبنویسید.»