خدایا !      خدایا !    تو تنها کسی هستی که

وقتی همه از پیشم می روند ،می مانی .وقتی

همه پشت کردند،آغوش محبت باز می کنی

ووقتی همه تنهایم گذاشتند، محرمم می شوی

. پس به درگاهت توبه و انابه می کنم وبا روی

سیاهم می گویم :خدایا دوستت دارم.

شما هم در ادامه چند جمله ای با خالق خود راز ونیاز کنید . خدایا ...