زندگی زیباتر :

 

زندگی زیباتر می شود به شرطی که:یادمان باشد به

عددتمام برگ های درختان،ریگ های بیابان وستاره های

آسمان،برای یکدیگر آرزوهای قشنگ وخوب داشته باشیم

وآنچه برای خود می پسندیم،برای دیگران نیز بپسندیم.

 

و تو...بدان !هم اکنون که درحال نفس کشیدن

هستی،شخص دیگری نفس های آخر

عمرخودرا می کشد.پس: دست از گله وشکایت

بردار وبا داشته های خود زندگی کن

وسپاسگزار خدایت باش ...

                 وسعی کن هرگزظاهر زندگی

دیگران را با باطن زندگی خود مقایسه نکنی که

انسان را افسرده واز راه حق باز می دارد.