امیرالمؤمنین (ع) :

 

خودرابه کار آخرت که ناگزیر ازآن هستید،سرگرم

کنید.             مقام معظم رهبری:

 

امام بزرگوارباانقلاب،مسلمانان رانشاط بخشید.

 

                      نکات آموزشی:

درزمان امتحان،این مساله راکه همه در اطراف شمابه سرعت مشغول نوشتن هستند،نادیده بگیرید. وهمیشه از سؤالات آسان شروع کنید.

 

               نکات پرورشی :

 

      چون عقل کامل گردد،کلام اندک می

 

 

شودوسعادت نتیجه یک زندگی عقلانی است .

                         امیدوارم همه به این نوشتار عمل نماییم.