نشانه یک انسان زیبا ،این است که همیشه زیبایی دیگران را می بیند ولی انسان های آلوده وگرفتار،همیشه جنبه منفی آدم ها را می بینند.وامیر المؤمنین(ع) می فرمایند:

دنیا دو روز است،یک روز به نفع توست،ویک روز بر علیه توست.آن روزکه به نفع توست،مغرور نباش وآن روز که بر علیه توست،صبور وشکیبا باش .    

حال شما بگویید آیا زیبایی دیگران را می بینید؟ آیاروزی که دنیا به نفع شماست مغرور می شوید؟