راه های بهره مندی از یاری خداوند:

دعا:یکی ازمهم ترین وساده ترین راه ها برای جلب یاری خداوند،دعا کردن است.خداوند مهربان درباره دعای بندگانش می فرماید:«ای پیامبر!هرگاه بندگانم ازتودرباره من سؤال کردند،بگو من نزدیکم،دعای کسی راکه مرابخواند پاسخ می دهم.»

رسول خدا (ص)می فرمایند:هیچ مسلمانی خداوند را نمی خواند مگراینکه دعایش یادرهمین دنیا مستجاب می شود،یا خداوند آن رابرایش درروزقیامت ذخیره می کندویادربرابر آن دعا،بخشی ازگناهانش رامی آمرزد.

صبروتقوا:صبر وتقوا هم یکی ازراه های جلب یاری خداوند است.اگرما بتوانیم دربرابر مشکلات وسختی ها،صبرکنیم ،اگرمابتوانیم درهر موقعیتی ،ازگناهان دوری کنیم،خداوند بیش ازپیش،یاری خودرانصیب ما خواهدکرد.خداوند تعالی می فرماید:«اگرصبرکنیدوتقواپیشه نمایید،هنگامی که دشمنان باجوش وخروش برشما بتازند،پروردگارتان شمارا یاری خواهد کرد،با پنج هزار نفر ازفرشتگان،که نشانه هایی با خوددارند.