الهی ... !

افراد بسیاری درنوشته هاودرگفتار خود،بارهامی گویندکه: نمی دانیم چرادلمان گرفته است وخیلی غمگین هستیم ومعمولا دنبال علت ودرمان آن می گردند.من هم بعضی وقت ها چنین می شوم ولی درمان آن را یافته وکاملا آزموده ام ونتیجه هم گرفته ام وشمارانیز به آن توصیه می کنم.

خداوند متعال می فرماید:

«ا لا بذکر الله تطمئن القلوب» یعنی :آگاه باشید تنها با یاد خدا دلها آرامش می یابد.

حال،شما عزیزان هم این راه درمان را امتحان کنید،اگرنتیجه گرفتیدکه حتما چنین خواهد بود،مارانیز از دعای خیر خود،بهره مند فرمایید .