خداوندا !ای نعمت دهنده!ای اجابت کننده

 

 

دعاها!به تو امید می بندم،به سوی تو می

 

 

شتابم،تورا صدا می زنم،به توپناه می برم،به تو

 

 

اعتماد می کنم،ازتو یاری می خواهم،به تو

 

 

ایمان می آورم،خداوندا تونیز یاری ام کن آنچه را

 

 

 

 

می خواهم،تنها ازتو بخواهم،تویی که

 

 

اگربخواهی نعمت می دهی،واگربخواهی

 

 

محروم می کنی!پس مرا ازدریای نعمت هایت

 

 

سیراب کن .(آمین)