سلام، به این نکته مهم توجه کنید :

 

 

در جنگ نظامی ، دشمن اعلام

 

 

جنگ می کند ولی در جنگ فرهنگی

 

، دشمن اعلام دوستی می کند،

 

پس :برای مقاومت دربرابر سیل

 

 

تهاجم فرهنگی ،باید سد ایمان زد

واز مرز عقیده نگهبانی کرد.

 

 

 

بفرمایید نظر شما چیست؟