با پدر ومادر چنان رفتار کنید که از

 

فرزندان  خود توقع دارید.

 

افسوس که جوان نمی داند وپیر


نمی تواند. !


دیگران را دوست بدارید تا آنها

نیزدوستتان بدارند.ونفرت را با

محبت محو کنید نه انتقام.

نظر شما چیست ؟