امام جعفر صادق (ع)فرمودند :

صدقه دادن موجب نجات یافتن

از:مرگ بد و رهایی از هفتاد نوع

بلاست  .

 

 

پس: بیاییم با صدقه دادن خود را از

 

 

مرگ بد وهفتاد نوع بلا نجات دهیم.