ای راستگو ترین راستگویان وای مهربان ترین مهربانان ! 

  سخنانی گفته ام که راست نبودند ، وتو آنها را شنیده

ای!   وعهدهایی  که به آنها وفا نکردم  وخود  می دانم که

بد کرده ام ، الهی!اکنون به تو پناه می برم از اینکه باز

راست نگویم وبه آنچه گفته ام عمل نکنم ! الهی ! پس

خطاهایم را ببخش و مرا یاری کن تا جبران نما یم! یاری ام

کن تا آنچه بد است، هرگز انجام ندهم ! و از آنچه تو

دوست داری روی نگردانم .

شماهم در این وقت اجابت دعا با معبود خود راز و نیازی کنید..یقین کنید مورد قبول خدا قرار می گیرد.