دقت در انتخاب دوست:

 

بعضی از ما از روی سادگی هرکسی را که چند بار در خیابان یا

مدرسه ویادرمکانهای دیگر ببینیم واز او خوشمان بیاید با او

دوست می شویم وبدون هیچ تحقیقی اورا همنشین

خود می سازیم .این روش انتخاب دوست می تواند

بسیارخطرناک باشد.امام علی (ع) می فرمایند:  پیش از

اینکه کسی را به دوستی برگزینید،اورا امتحان کنید

وگرنه بدون آنکه خود بدانید ،به همنشینی با بدان گرفتار

خواهید شد.

 

  تا توانی می گریز ازیار بد       یار بد بدتر بود از مار بد

 

ماربدتنها تورابرجان زند        یار بد بر جان وبر ایمان زند


پس : سه ویژگی مهم که می توان با آنهادوستان خوب را

شناسایی کرد ،توجه فرموده وحتماً رعایت کنید:  

   اول اینکه : اهل نماز ونیکی به دیگران باشد.

 دوم اینکه :اهل وفای به عهد و پیمان باشد.  

   سوم اینکه:اهل صداقت و راستگویی باشد.       

دوستان شما چه ویژگی دارند ؟آیا شما دوستان مناسب که این سه ویژگی را داشته باشند دارید؟