ای درتو مقصدو مقصود ما

                               وی رخ توشاهدو مشهود ما

نیست کسی جزتو هوادارما

                                  مونس ما یاور  ما یار ما

خیزوشب منتظران  روز کن

                                   طبع جهان راطرب افروز کن