پیامبر اعظم (ص)فرمودند :

 

اگربرای امت من دشوار نبود،هر

 

آینه به آنها فرمان می دادم که با

هر نماز مسواک می زدند .

برای مسواک زدن فواید زیادی گفته اند شما جند مورد از آنهارا می دانید ؟