امام صادق (ع) فرمودند :

 

دوست ندارم جوانی از شما راجز بر


دو گونه ببینم : دانشمندیادانشجو

ودر جای دیگر حضرت رسول (ص) می فرمایند: آموختن

علم ودانش بر هرمسلمانی واجب است .