امام علی (ع) فرمودند :


 

ثروتی چون عقل ،و فقری چون

 

جهل نیست .ونیز

فرمودند:میراثی مانند ادب

وپشتیبانی مانند مشورت نیست

پس بیاییم :  درکسب وبه کارگیری عقل وادب تلاش کنیم

ودر کارهای خود با اهلش مشورت کنیم واز جهل ونادانی

دوری کنیم .