محبوب ترین اعمال در نزد

خداوند متعال،شاد کردن دل

مؤمن است.

 


و  تو هر قدرمی توانی شاد

زندگی کن وهرگز فکرهای

بیهوده را به مغزت راه نده

.

 

لبخند زدن تو بر روی برادرانت

،برای تو صدقه است

.