علم، نشانه عمل است.

فهم،ظرف علم است  . عقل

پیشرو، خیر است .هوس، مرکب

گناه است  . آرزو ،توشه متکبران

است .وآخر،اینکه:دنیا،بازار

آخرت است.

علم ،عمل ،فهم،عقل ،خیر ،هوس ،آرزو ،توشه ،دنیا وآخرت جزء وجودماهستند.ازآنها غافل نشویم .

.