آورده اند: مردی از

ابوذرغفاری(س) پرسید :

 

 

چرا ما ازمرگ می ترسیم ؟  

   ابوذر جواب داد :زیرا شما

دنیایتان را آباد کرده اید وآخرتتان

راخراب و ویران ،ومعلوم است

که دوست ندارید از آبادانی به

ویرانی بروید .      حالت انسان

هادرهنگام روبرو شدن با مرگ

یکسان نیست و احساس هر

کس متناسب با اعمالی است

که دردنیا انجام داده است . عده

ای از روبرو شدن با مرگ

وحشت دارند،و عده دیگری

هستندکه مرگ برایشان مانند

رفتن به مراسم اهدای جایزه

است. خیلی مهم است که ما

بدانیم چه چیزهایی باعث می

شود مرگ برای ما آسان شود

. بزرگان دین فرموده اند: سه

چیز باعث می شود تا مرگ برای

ما آسان گردد:  1 _نیکی به پدر

ومادر2_خوش اخلاقی 3 _صدقه

دادن .

 

خدایا ما دستمان خالی است! اگر عنایت تو به ما نباشد ،می

ترسیم دنیا ما را فریب داده و شیفته خود سازدونتیجه آن شود

که ما آخرت را فراموش کرده وسرگرم آباد کردن دنیا ی

خودباشیم خدایا یاریمان کن تاهرگز مرگ وآخرت خود را فراموش

نکنیم .