امام صادق (ع) می فرمایند :  

                   محبوب ترین آفریده ها نزد

خداوند،جوان نورسیده وبا طراوتی است

که جوانی وشادابیش را در اطاعت خداوند

سپری می کند. خداوند به چنین کسی نزد

فرشتگانش افتخار می کندومی فرماید: این

است بنده واقعی من .

خدایا امر ازدواج ، اشتغال  و مسکن جوانان جامعه مارا  اصلاح وفراهم بفرما .