دوران نوجوانی که مقارن است با دوران

بلوغ وآغاز انجام تکالیف دینی ،یک دوران

بسیار مهم حیات انسان است ،نشانه ها

وتحولات آن دوره حساس که باید با روش

مناسب به نوجوان یاد داده شود عبارتند از

:1_روییدن مو در برخی قسمت های

بدن.2_فعال شدن برخی هورمون هادربدن

که نشانه های آن در دختر ها وپسرها

متفاوت است.3_ رسیدن به سن بلوغ

.یعنی ،پسرها پایان 15 سال قمری

ودخترها ،پایان 9 سال قمری.البته تغییرات

دیگری نیز دربدن نوجوان به وجود می

آید،مانند:تغییرات تدریجی صداودو رگه

شدن آن _به هم خوردن میزان خواب

وخوراک _رشد ناگهانی ونامتوازن طولی

بدن _ بروز جوش های پوستی درصورت

وبدن _به وجود آمدن تغییراتی درچهره

و..._به وجود آمدن پرسش های جدید

_افزایش حس استقلال طلبی و بروز

احساس مسؤلیت پذیری .موفق باشید .