از دست بعضی ها نباید ناراحت شد !

چون نه تنها تو دلشون هیجی نیست!

بلکه تو مغزشون هم هیچی نیست !

نظر شما چیست ؟