بار الها!رهبر اسلامیان کی خواهد امد؟

جانشین خاتم پیغمبران کی خواهد امد ؟

 

 

دردمندان را غمش کشت داروهای مهلک

 

 

 

دردمندان راطبیب جسم وجان کی خواهد امد ؟

دردما درمان نداردجسم عالم جان ندارد

این تن بی روح را روح روان کی خواهد امد ؟

غم فزون شدقلب خون شدصبر ازدلها برون شد

شیعیان راغمگسار مهربان کی خواهد امد ؟

قلب اگر از کار ماند روح اندر تن نماند

ان که هم روح است هم قلب جهان کی خواهد امد ؟

اتش نمرودیان سرتا سر عالم گرفته

ان که سازد این جهان راگلستان کی خواهد امد؟

رهزنان دین به اسم خدمت از مابرده هستی

هستی عالم پناه شیعیان کی خواهد امد ؟