ای دوست ! درد تورا قوی تر می

کند .ترس تورا شجاع تر می کند

.شکست تورا عاقل تر می کند .

  پس بیا ازدرد وترس وشکست

،نترس وازقوت وشجاعت

وعقلت برای پیمودن راه صحیح

زندگی مدد بگیر