هر صبح یک شروع دوباره است

،یک نفس عمیق بکش ودوباره

کارهایت را شروع کن !وامید به

آینده داشته باش ،همین !