سلام دوستان عزیز،چندتوصیه خیرخواهانه :

بخندید،شما تنها کسی نیستید که


درزندگی بامشکلات دست وپنجه نرم می


کنید .     گذشته را رها کنید ،در حال زندگی


کنید وبه آینده امیدوار باشید  . 


         اهمیت ندهید دیگران درباره شما چه


فکری می کنند . زندگی خود را با دیگران


مقایسه نکنید که جز افسردگی نتیجه ای


ندارد.   هیچ کس به جز خود شما ،باعث

 

خوشبختی تان نمی شود .پس، از دیگران


انتظاری نداشته باشید .