«و کسانی که ایمان آورده و کارهای

 

شایسته کرده اند _ما هیچ فردی را جز به

 

اندازه توانش تکلیف نمی کنیم _ اینان اهل

 

بهشتندو در آن جاویدانند .»

 

« قرآن کریم سوره اعراف-آیه 42 »