چرا انسان های افسرده شده ایم ؟

یادمان هست که ازوقتی دنبال پسوند

«ترین » رفتیم،خوشبختی از ما گریخت !

 

          از نمره 75/19 لذت نبردیم چون

یکی نمره 20 شده بود.ازرانندگی با ماشین

پراید و...لذت نبردیم چون ماشین های مدل

بالاتری در خیابان ها حرکت می کردند.از

خانه مان ،از شغلمان ،از

درآمدمان،ازخانواده مان ،ازدوستان مان

و...لذت نبردیم ،چون بهتر از آنهارادر اطراف

خود دیدیم.پس به غلط تحت تأثیرآموزه

های نادرست،بسیاری از ما فقط دنبال

:بهترین ها،بیشترین ها،بالاترین ها،زیباترین

هاو...افتادیم ودرنتیجه تبدیل به انسان

هایی افسرده ونالان شدیم.!!!

شمابگید آیا دنیا ارزش دارد خود را این همه به سختی اندازیم تا نسبت به دیگران در امور دنیوی بالاتر شویم ؟ ؟ ؟