دوست من ! ... هیچ وقت قرص هایی که حال

آدمو خوب می کنه،جای خوب

هایی که دل آدمو قرص می کنه

را نمی گیره !  آیا شما موافق هستید ؟