آقای جمعه های غریبی،ظهور کن!

دل را پر از طرا وت عطر حضور کن!

یک گوشه از جمال تویعنی تمام عشق!

یک دم فقط  بیا و از اینجا عبور کن !

منتظران !   بگوش باشید که قائم آل

محمد(ص) یگانه منجی عالم بشریت در راه

است .   همه گویند : به تعجیل ظهورش

صلوات ، کاش این جمعه بگویند به تبریک

حضورش صلوات ...