شکست های زندگی،درهای پیروزی را می

گشاید واین خود پسندی است که درهای

پیروزی را یکی پس از دیگری می بندد.

وقتی به خودتان ایمان داشته باشید،نیازی

نخواهید داشت که دیگران شما را باور

داشته باشند.خدا می داند چه کسی به

زندگی شما تعلق داردوچه کسی ندارد

.هرکه قرارباشد بماند،همیشه خواهد

ماند.اگر کسی باشمامشکلی دارد،یادتان

باشد که آن مشکل اوست نه شما ،انرژی

خود را تسلیم منفی گرایی نکنید ...ارزش

شما خیلی بیشتر از آن است .