بعضی زخم هارو باید درمان

کنی تا بتونی به راهت ادامه

بدی ! اما بعضی زخم ها،باید

باقی بمونند تا هیچوقت راهت

رو گم نکنی ! ما زخم های

فراوانی ازدشمنان وبیگانگان در

دل داریم ،درمان آنها در دنیا

ممکن نیست مگر به دست

منجی عالم بشریت (عج) .

به امید ظهورش .