درد را از هر طرفش بخوانید

،درداست ! دریغ از در مان، که

عکسش ،نامرد است .

اینکه میگن خدا هیچ کس رو محتاج نامرد نکنه !!!