سرزمین نینوایادش بخیر   کربلای جبهه هایادش بخیر

ذوق وشوق نینواکرده دلم   چون هوای کربلاکرده دلم

سنگرخوب وقشنگی داشتیم   روی دوش خودتفنگی داشتیم

جنگ مارالایق خودکرده بود     جبهه ماراعاشق خودکرده بود

نفرت ازهرخودستایی داشتیم   خلق وخوی روستایی داشتیم

اسمان تکبیرمارادوست داشت  هرحسینی کربلارادوست داشت

داشتیم ای دوست شبهای خطر   سایه صاحب زمان راروی سر

  سرزمین نینوایادش بخیر           کربلای جبهه هایادش بخیر

یادروزی که بسیجی میشدیم   شمع شبهای دوعیجی میشدیم

یاد ان روزی که درخمپاره ها      جمع می کردیم پاره پاره ها

سرزمین نینوا یادش بخیر         کربلای جبهه ها یادش بخیر

زخم دیدیم وپی مرحم شدیم    مابه بزم عشق نامحرم شدیم

معصیت دربین برخی باب شد      مردایمان و عمل کمیاب شد

استخوان دین بعضی پوک شد     قریه فطرت چرا متروک شد

غم برای نوع عنوان می خوریم     رنج اب وغصه نان می خوریم

تابدشت وکوه رسم شالی است   تا ابدجای شهیدان خالیست