عزیزان ! هم اکنون که شما

درحال نفس کشیدن هستید

،کسان دیگری هستندکه دارند

نفس های آخرعمرشان را می

کشند ،پس دست از گله

وشکایت بردارید وبیاموزید که

چگونه با داشته های خود

زندگی کنید . آرام بگیرید،باور

کنید ،هیچ کس،هیچ چیز را

باخود،به آن دنیا نبرد مگر

اعمالش را،پس ...      ادامه اش راشمابنویسید